Polityka prywatności

rodo

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w szczególności Ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Waldemar Majewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Trans-Maj Waldemar Majewski z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. J. Słowackiego 36, 05-825 Grodzisk Mazowiecki posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 529-10-19-000 numer REGON: 011296928, lub adres email: karetki@transmaj.pl zwany dalej Administratorem. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres i email powyżej wskazany. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług prywatnego transportu medycznego oraz przechowywania danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego w celu przekazywania informacji odnośnie umawiania terminów transportu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO). Dane osobowe, które nasi klienci przekazują Administratorowi zapisując się na transport medyczny i sanitarny są umieszczane w terminarzu i dalej przetwarzane w celu realizacji usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane klientów oraz osób przesyłających wiadomości lub kierujących zapytania w formie elektronicznej (na naszej stronie internetowej transmaj.pl ) są przetwarzane w celu wymiany wzajemnej korespondencji lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wymiany wzajemnej korespondencji lub do otrzymania odpowiedzi na zadane pytania. Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji usług na rzecz naszych klientów. Długość przetwarzania danych osobowych wynikać może z przepisów prawa, otrzymanych zgód na przetwarzanie danych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przetwarzane również przez podmioty przetwarzające, z którymi Administrator współpracuje, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesom opartym na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli Administrator przetwarza lub będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie zgody, klientowi zawsze przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

polityka prywatności serwisu

www.transmaj.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Trans-Maj Waldemar Majewski szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.transmaj.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Trans-Maj Waldemar Majewski jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.transmaj.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników. 

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.transmaj.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu. 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.transmaj.pl jest Trans-Maj Waldemar Majewski, ul. J. Słowackiego 36, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291019000, (dalej jako „Administrator”). 

1. ZGODA UŻYTKOWNIKA 

Korzystanie z Serwisu www.transmaj.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności. 

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
a) Sposób pozyskiwania danych osobowych 
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. 

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne

b) Rodzaje przetwarzanych danych osobowych 
 Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: 

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Treść wiadomości
 5. Temat wiadomości
 6. Załącznik

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach: 

a) Komunikacji z Użytkownikiem
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje. 

b) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

c) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym. 

d) Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora
Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo) o nowych produktach, usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego partnerów. 

e) Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących. 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach

 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

 • dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, 

PRAWA UŻYTKOWNIKA 

1. Prawa Użytkownika 
Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. 

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: Trans-Maj Waldemar Majewski, ul. J. Słowackiego 36, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, karetki@transmaj.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod następującym adresem: pracowniakserograficzna@tlen.pl

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

PLIKI COOKIES 

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu: 

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika
 • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu
 • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości
 • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. 

Administrator informuje, że: 

 1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu
 2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie. 

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych. 
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. 

INNE WAŻNE INFORMACJE
1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. 

2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: 

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.


W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej. 

3. Zmiany Polityki prywatności 
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności. 

4. Informacje kontaktowe 
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Trans-Maj Waldemar Majewski, ul. J. Słowackiego 36, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: karetki@transmaj.pl
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 
ul. J. Słowackiego 36, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Waldemar Majewski, karetki@transmaj.pl

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 22.04.202